ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BÁN HÀNG TIÊU CHUẨN

Bạn nên cập nhật tài liệu này để phản ánh T&C.

Văn bản dưới đây đóng vai trò như một gợi ý và không liên quan đến trách nhiệm của Odoo S.A.

  1. Khách hàng từ bỏ các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của riêng mình một cách rõ ràng, ngay cả khi chúng được soạn thảo sau các điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn này. Để có hiệu lực, bất kỳ sự phủ định nào phải được đồng ý trước bằng văn bản.
  2. Hóa đơn của chúng tôi được thanh toán trong vòng 21 ngày làm việc, trừ khi khung thời gian thanh toán khác được ghi trên hóa đơn hoặc đơn đặt hàng. Trong trường hợp đến hạn không thanh toán, My Company có quyền yêu cầu một khoản thanh toán lãi cố định lên tới 10% số tiền còn lại đến hạn. My Company sẽ có quyền tạm dừng bất kỳ cung cấp dịch vụ nào mà không cần cảnh báo trước trong trường hợp thanh toán chậm.
  3. Nếu một khoản thanh toán vẫn còn chưa thanh toán hơn sáu mươi (60) ngày sau ngày thanh toán đến hạn, My Company có quyền yêu cầu các dịch vụ của một công ty thu hồi nợ. Tất cả các chi phí hợp pháp sẽ do khách hàng trả.
  4. Một số quốc gia áp dụng khấu lưu tại nguồn đối với số lượng hóa đơn, phù hợp với luật nội bộ của họ. Mọi khoản khấu trừ tại nguồn sẽ được khách hàng nộp cho cơ quan thuế. Trong mọi trường hợp không thể My Company tham gia vào các chi phí liên quan đến pháp luật của một quốc gia. Số lượng hóa đơn do đó sẽ do My Company toàn bộ và không bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến luật pháp của quốc gia nơi khách hàng đặt trụ sở.
  5. My Company cam kết sẽ cố gắng để cung cấp các dịch vụ trong thời gian đúng hạn theo khung thời gian đã thỏa thuận. Tuy nhiên, không có nghĩa vụ nào của nó có thể được coi là nghĩa vụ phải đạt được kết quả. My Company trong bất kỳ trường hợp không thể nào, được khách hàng yêu cầu xuất hiện với tư cách là bên thứ ba trong bối cảnh người tiêu dùng cuối cùng có bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào chống lại khách hàng.
  6. Để nó có thể chấp nhận được, My Company phải được thông báo về bất kỳ khiếu nại nào bằng một lá thư được gửi bằng đường chuyển phát đã ghi đến văn phòng đã đăng ký của nó trong vòng 8 ngày kể từ ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
  7. Tất cả các quan hệ hợp đồng của chúng tôi sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi Vietnam pháp luật.